Beautycenter de Bank

1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Kylies en een cliënt waarop Kylies deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen kapsalon

A. De medewerkers van Kylies zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

B. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden gecommuniceerd.

C. De medewerkers van Kylies zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

D. De medewerkers van Kylies zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

3. Afspraken

A. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Kylies melden. 

B. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Kylies een bedrag van vijftien euro door berekenen aan de cliënt voor een gemaakte knipafspraak en vijfenveertig euro voor de afgesproken kleurbehandeling.

C. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling.

D. Indien de cliënt bij meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

E. Kylies moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk. Doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

F. De cliënt zorgt ervoor dat hij/zij de voorzorgregels van de behandeling heeft opgevolgd.

G. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3A tot en met 3G te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Persoonsgegevens & privacy

A. De cliënt voorziet de medewerker voor/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

B. De medewerker verwerkt de persoonlijke gegevens van de cliënt in een klantenbestand. 

C. De kapsalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgends de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

D. De kapsalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

5. Betaling

A. Kylies vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.

B. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

C. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

D. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant/per pin te voldoen.

E. Alle getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en of fouten.

6. Aansprakelijkheid

A. Kylies is niet aansprakelijk voor schade van welk aard ook ontstaan doordat de medewerker van Kylies is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

B. Kylies is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

7. Klachten

A. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Kylies.

B. Kylies moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

C. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Kylies de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

D. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Kylies het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.

E. Indien Kylies en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgeven of mediator.

8. Geheimhouding

A. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

B. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit aard van de informatie.

C. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

9. Beschadiging en/of diefstal

A. Kylies heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt

B. Kylies meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Behoorlijk gedrag

A. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

B. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Kylies het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

11. Recht

A. Op elke overeenkomst tussen Kylies en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing. 

B. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op social media van Kylies en zijn ook in de salon beschikbaar.

C. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

D. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Body and Skincare Mariëlle en een cliënt waarop Body and Skincare Mariëlle deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen praktijk

A. De medewerkers van Body and Skincare Mariëlle zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

B. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden gecommuniceerd.

C. De medewerkers van  Body and Skincare Mariëlle zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

D. De medewerkers van Body and Skincare Mariëlle zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

3. Afspraken

A. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Body and Skincare Mariëlle melden. 

B. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Body and Skincare Mariëlle 50-% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen. 

C. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling.

D. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

E. Body and Skincare Mariëlle moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk. Doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

F. De cliënt zorgt ervoor dat hij/zij de voorzorgregels van de behandeling heeft opgevolgd.

G. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3A tot en met 3G te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Persoonsgegevens & privacy

A. De cliënt voorziet de medewerker voor/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

B. De medewerker verwerkt de persoonlijke gegevens van de cliënt in een klantenbestand. 

C. De praktijk behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgends de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

D. De praktijk zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

5. Betaling

A.  Body and Skincare Mariëlle vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.

B. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

C. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

D. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant/per pin te voldoen.

E. Alle getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en of fouten.

6. Aansprakelijkheid

A. Body and Skincare Mariëlle is niet aansprakelijk voor schade van welk aard ook ontstaan doordat de medewerker van Body and Skincare Mariëlle is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

B. Body and Skincare Mariëlle is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

7. Klachten

A. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Body and Skincare Mariëlle.

B. Body and Skincare Mariëlle moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

C. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal  Body and Skincare Mariëlle de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

D. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Body and Skincare Mariëlle het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.

E. Indien Body and Skincare Mariëlle en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgeven of mediator.

8. Geheimhouding

A. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

B. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit aard van de informatie.

C. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

9. Beschadiging en/of diefstal

A. Body and Skincare Mariëlle het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt

B. Body and Skincare Mariëlle meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Behoorlijk gedrag

A. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

B. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van  Body and Skincare Mariëlle het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

11. Recht

A. Op elke overeenkomst tussen Body and Skincare Mariëlle en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing. 

B. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op social media van Body and Skincare Mariëlle en zijn ook in de salon beschikbaar.

C. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

D. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Reparatie:
• Reparatie binnen 1 week kosteloos. Binnen deze tijd geen melding, vervalt de garantie.
• Reparatie na 1 week, €3,50 per nagel.
• Bij reparatie vanaf 4 of meer nagels wordt een nieuwe set prijs berekend. 
• Nagels welke niet door mij zijn gezet worden niet opgevuld. Je betaald een nieuwe set prijs en kosten voor het verwijderen van het voorgaande product op de nagels.

Annulering of te laat:
• Minimaal 48 uur van te voren cancelen
• Bij een te late annulering wordt er 75% van de behandeling in rekening gebracht
• Bij het niet betalen van de annuleringskosten zal er geen nieuwe afspraak worden ingepland.
• Bij 10 minuten of meer te laat kan de afspraak komen te vervallen I.v.m. planning.
• Indien de afspraak komt te vervallen door te laat zijn zal er 75% van de kosten in rekening worden gebracht.

Betaalmogelijkheden:
• Contant betalen is mogelijk
• Pinautomaat is aanwezig
• Er worden GEEN tikkies gestuurd

Extra bezoek:
• Het is niet toegestaan om extra personen mee te nemen naar de afspraak. 
• kinderen en dieren zijn NIET welkom.